پرسشنامه سنجش و ارزیابی تضاد بین کار و خانواده

پرسشنامه سنجش و ارزیابی تضاد بین کار و خانواده

تعارض کار-خانواده نوعی از تعارض بین نقشی است که در آن فشارهای حاصل از نقش های شغلی و خانوادگی از هر دو طرف یا از برخی جهات ناهمساز می باشد. بدین معنی که ایفای نقش های شغلی و یا خانوادگی دشوار می شود. به رغم آن که ایفای نقش های چندگانه با پاداش‌های خاص همراه است، ایفای هم زمان دو یا چند نقش به ویژه زمانی که انتظارات متفاوت و متضاد را موجب می شوند، منجر به تعارض بین نقش های حرفهای و خانوادگی می شود. تعارض کار- خانواده برای افراد و سازمان ها به یک اندازه حائز اهمیت است. این تعارض در سازمان ها باعث فرسودگی شغلی، کاهش در بهره وری و تعهد سازمانی و در نهایت باعث افزایش غیبت و کناره گیری از کار می شود. همچنین تعارض کار-خانواده منجر به استرس می گردد که در نهایت، استرس منفی شغلی زیاد، منجر به افت چشم گیر ملاک های سلامتی فردی و سازمانی می شود.

به منظور سنجش و ارزیابی تضاد بین کار و خانواده می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۵ گویه می‌باشد که از منبع معتبر دارسی و مک کارتی (۲۰۰۷) استخراج شده‌اند.

از آنجایی که این پرسشنامه، ترجمه یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است، لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند.

به همین منظور یک پرسشنامه و یک فایل به صورت رایگان و به احترام شما پژوهشگران گرامی، به همراه این فایل عرضه شده است که شیوه ارزیابی روایی سازه، صوری و محتوا را به صورت اصولی و از طریق آزمون های آماری مورد بحث قرار داده است که پژوهشگران می توانند از این فایل و راهنمایی فراهم شده در آن برای بررسی پایایی و روایی ابزار استفاده کنند. همچنین دو مقاله معتبر هم به همراه این فایل عرضه شده است که به بررسی روش های مختلف روایی و پایایی در پژوهش ها پرداخته است.