پرسشنامه سنجش و ارزیابی عزت نفس

پرسشنامه سنجش و ارزیابی عزت نفس

عزت نفس، انعطاف پذیری در مقابل تغییرات را افزایش میدهد و نگرشهای مثبت در جهت پیشرفت احساس خودکفایی را تقویت می کند. افرادی که از عزت نفس بالایی برخوردارند، به طور طبیعی کسانی هستند که افکار و عقاید مثبت دارند. از سوی دیگر داشتن یک دید و دورنمای مثبت از زندگی، خود به این معنی است که فرد از عزت نفس بالایی برخوردار است. عزت نفس را یک قضاوت شخصی از ارزش مندی فرد می داند که به وسیله رفتار کلامی یا غیرکلامی منتقل می شود. عزت نفس به عنوان میزان ارزشی که فرد برای تمام صفات و خصوصیات شخصی خود قایل می شود، تعریف می کنند. پژوهشگران به این نتیجه رسیده اند که عزت نفس بالا با عملکرد مناسب تر و مؤثرتر مرتبط است و عامل اصلی در سازگاری اجتماعی  عاطفی می باشد. هم چنین آن را به عنوان یکی از ویژگی‌های فرد بهنجار و سالم در نظر گرفته‌اند.

به منظور سنجش و ارزیابی عزت نفس می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۱ گویه می‌باشد که از منبع معتبر کینگ (۲۰۰۷) استخراج شده‌اند.

از آنجایی که این پرسشنامه، ترجمه یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است، لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند.

به همین منظور یک پرسشنامه و یک فایل به صورت رایگان و به احترام شما پژوهشگران گرامی، به همراه این فایل عرضه شده است که شیوه ارزیابی روایی سازه، صوری و محتوا را به صورت اصولی و از طریق آزمون های آماری مورد بحث قرار داده است که پژوهشگران می توانند از این فایل و راهنمایی فراهم شده در آن برای بررسی پایایی و روایی ابزار استفاده کنند. همچنین دو مقاله معتبر هم به همراه این فایل عرضه شده است که به بررسی روش های مختلف روایی و پایایی در پژوهش ها پرداخته است.