پرسشنامه سنجش و ارزیابی هوش عاطفی

پرسشنامه سنجش و ارزیابی هوش عاطفی

هوش عاطفی به صورت مجموعه‌ای از توانش‌ها، مهارتها و تواناییهای غیرشناختی تعریف میشود که بر سازگاری مؤفقیت آمیز فرد با شرایط استرس زا، مقتضیات و خواسته‌های محیطی تأثیر میگذارند. این تواناییهای غیرشناختی مشتمل بر عناصری همچون خوش بینی، شادکامی، شایستگی اجتماعی، خودشکوفایی و عزّت نفس است.

بدین ترتیب، میتوان گفت که هوش عاطفی در رویکرد ترکیبی، شامل خودآگاهی در حیطه عواطف و هیجانات است و خصیصه‌هایی را در بر میگیرد که در سطوح پایین‌تر هرم شخصیت قرار دارند. به همین دلیل، این رویکرد به حیطه شخصیت نزدیکتر است در حالی که تعریف رویکرد اول از هوش عاطفی، ارتباط نزد یکی به حیطه توانایی ذهنی و هوش دارد. نگاهی به ادبیات هوش عاطفی نشان میدهد که هر یک از این دو رویکرد عمده به هوش عاطفی نظریه پردازان و حامیان خود را دارد که در مجلات معتبر علمی مطالب علمی خود را چاپ و منتشر می‌کنند.

به منظور بررسی ابعاد پنج گانه هوش عاطفی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۵ گویه و دارای ابعاد خودآگاهی، مدیریت بر عواطف، همدردی و مهاجرت اجتماعی می‌باشد که از پژوهش معتبر کرون (۲۰۰۹) استخراج شده‌اند.

از آنجایی که این پرسشنامه، ترجمه یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است، لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند.

به همین منظور یک پرسشنامه و یک فایل به صورت رایگان و به احترام شما پژوهشگران گرامی، به همراه این فایل عرضه شده است که شیوه ارزیابی روایی سازه، صوری و محتوا را به صورت اصولی و از طریق آزمون های آماری مورد بحث قرار داده است که پژوهشگران می توانند از این فایل و راهنمایی فراهم شده در آن برای بررسی پایایی و روایی ابزار استفاده کنند. همچنین دو مقاله معتبر هم به همراه این فایل عرضه شده است که به بررسی روش های مختلف روایی و پایایی در پژوهش ها پرداخته است.