پرسشنامه عوامل موثر بر اجرای موفق دولت الکترونیک

پرسشنامه عوامل موثر بر اجرای موفق دولت الکترونیک

به منظور بررسی عوامل موثر بر اجرای موفق دولت الکترونیک، موانع اجرا، اولویت ها و مزایای حاصل از آن می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۸۸ گویه و دارای ابعاد عوامل اصلی توسعه دولت الکترونیک، موانع اصلی توسعه دولت الکترونیک، اولویت های اصلی در ایجاد مزیت برای شهروندان، مزایای اصلی برای مدیریت، مزایای اصلی برای دولت، نگرانی های اصلی از اجرای دولت الکترونیک (در بین شهروندان)، نگرانی های اصلی از اجرای دولت الکترونیک (در بین مدیریت ها)، نگرانی های اصلی از اجرای دولت الکترونیک (در بین دولت)، نگرانی های اصلی از اجرای دولت الکترونیک (اطلاعات ارائه شده از طریق دولت در وب سایت) و نگرانی های اصلی از اجرای دولت الکترونیک (تسهیلاتی که به استفاده آسان از وب سایت دولت کمک می کند) می‌باشد که از پژوهش معتبر تورس و همکاران (۲۰۰۵) استخراج شده‌اند.

از آنجایی که این پرسشنامه، ترجمه یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است، لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند.

به همین منظور یک پرسشنامه و یک فایل به صورت رایگان و به احترام شما پژوهشگران گرامی، به همراه این فایل عرضه شده است که شیوه ارزیابی روایی سازه، صوری و محتوا را به صورت اصولی و از طریق آزمون های آماری مورد بحث قرار داده است که پژوهشگران می توانند از این فایل و راهنمایی فراهم شده در آن برای بررسی پایایی و روایی ابزار استفاده کنند. همچنین دو مقاله معتبر هم به همراه این فایل عرضه شده است که به بررسی روش های مختلف روایی و پایایی در پژوهش ها پرداخته است.