پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مسلش – نسخه دانشجویان – فرم ۱۵ سوالی

پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مسلش – نسخه دانشجویان – فرم ۱۵ سوالی

مقیاس فرسودگی تحصیلی مسلش یا مزلاچ توسط رستمی، عابدی و همکاران (۱۳۹۰) استخراج گردیده است و دارای ۱۵ گویه و سه بعد خستگی عاطفی، شک و بدبینی و خودکارآمدی تحصیلی می باشد. روایی و پایایی این ابزار در پژوهشی در سال ۱۳۹۰ مورد تأیید قرار گرفته است.