پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ – فرم ۲۵ سوالی

پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ – فرم ۲۵ سوالی

پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش و جکسون (MBI) دارای ۲۵ سوال است و ۴ عامل خستگی هیجانی، احساس کفایت شخصی، مسخ شخصیت، درگیری شغلی را مورد اندازه گیری قرار می دهد. روایی و پایایی این ابزار در دو پژوهش در سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۰ مورد تأیید قرار گرفته است.