فهرست شادکامی آکسفورد

فهرست شادکامی آکسفورد

پرسشنامه شادکامی آکسفورد توسط آرجیل و لو (۱۹۹۰) ساخته شد. این پرسشنامه حاوی ۲۸ سوال چهار گزینه‌ای است. آرجیل پس از رایزنی با آرون یک، بر آن شد تا جمله های فهرست افسردگی بک را معکوس کند و به این ترتیب ۲۱ گزاره تهیه کرد. سپس ۱۱ گزاره دیگر به آن افزود تا سایر جنبه های شادکامی را نیز در بر بگیرد. سرانجام فهرست ۳۲ گزاره ای تهیه کرد و با ایجاد تغییر در برخی از گزاره های آزمون و حذف سه گزاره، فرم نهایی به ۲۹ گزاره تقلیل یافت. این پرسشنامه دارای ۵ بعد رضایت از زندگی، حرمت به خود، بهزیستی فاعلی، رضایت خاطر و خلق مثبت می باشد. روایی و پایایی این ابزار در پژوهشی در سال ۱۳۸۶ مورد تأیید قرار گرفته است.