مقیاس جذب تلگن

مقیاس جذب تلگن

به منظور بررسی جذب شدن می توان از “مقیاس جذب تلگن” استفاده کرد. تلگن و اتکینسون (۱۹۷۴) به منظور ارزیابی تفاوتهای فردی در تلقین و هیپنوزپذیری، میزان درگیر یا غرق شدن در رویدادهای روزانه یا مسایل مورد توجه، مقیاس TAS را ارائه کردند. فرض بر این بود که جذب مفهومی مرتبط با توجه است، جذب احساس برجسته از چیزی است که به آن توجه می شود. TASبرای ارزیابی صفت جذب ارائه شده است. این آزمون از پرسشنامه چند بعدی شخصیت استخراج شده، جذب شدن و مشارکت در رویدادهای درونی (مانند تخیلات) و بیرونی (مانند فیلم) را می سنجد و ۳۴ گویه دارد. 

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان