مقیاس خودشناسی انسجامی

مقیاس خودشناسی انسجامی

بر اساس مفهوم ­سازی قربانی و همکاران (۲۰۰۳) خودشناسی عبارت است از آگاهی لحظه به لحظه نسبت به حالات روانشناختی و توان تمایز نهادن و تحلیل محتوای تجارب کنونی و نیز پردازش شناختی فعال در مورد خود و معطوف به رویدادهای گذشته که نتیجه آن ایجاد دید وسیعتر جهت هدایت رفتار و تشکیل طرحواره­های فردی پیچیده ­تر و کاملتر است.
خودشناسی نوعی فرایند روانشناختی پویا، سازش یافته و انسجام بخش است که ماهیتی زمانی دارد. در پژوهش­ های اولیه این سازه به دو وجه تجربه­ای و تاملی تقسیم می­شد. خودشناسی تجربه­ای، پردازش پذیرنده اطلاعات مرتبط با خود است که بر حسب تغییرات لحظه به لحظه و پویای آن در زمان حال صورت می­گیرد. خودشناسی تاملی عبارت است از پردازش شناختی اطلاعات مربوط به خود که مرتبط با گذشته است. در خودشناسی تاملی، فرد از طریق کنش­ های شناختی عالی و پیچیده ­تر به تحلیل تجارب فردی می­پردازد و از این رهگذر به طرح­های ذهنی پیچیده­تری دست می­یابد که سازش یافتگی او را تسهیل می­کنند.
پژوهش­ های قربانی و همکاران (۲۰۰۵) نشان داد خودشناسی تجربه­ای و تاملی با یکدیگر ارتباط تنگاتنگ دارند و در مجموع سازه­ای یکپارچه، واحد و منسجم را تشکیل می­دهند و با گستره وسیعی از متغیرها به گونه­ای مشابه همبسته­اند. بر این اساس در صورت­بندی جدید از این نظریه، دو وجه یادشده وجوهی در هم تنیده و یکپارچه هستند که از یک توانایی واحد و سازه­ای یکپارچه خبر می­دهند.
به منظور سنجش خودشناسی می توان از مقیاس خودشناسی انسجامی قربانی و همکاران استفاده کرد که دارای ۱۲ گویه می باشد.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان