مقیاس خودکنترلی یا خود مهارگری تانجنی – فرم بلند

مقیاس خودکنترلی یا خود مهارگری تانجنی – فرم بلند

مقیاس خودکنترلی یا خود مهارگری در سال ۲۰۰۴ توسط تانجنی و همکاران با الهام از ابزارهای قبلی و برای برطرف کردن نواقص پرسشنامه هایی که برای سنجش خود مهارگری ساخته شده اند در ۳۶ گویه تهیه شده است. روایی و پایایی این ابزار در دو پژوهش در سال های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ مورد تأیید قرار گرفته است.