مقیاس ارزشی شوارتز

مقیاس ارزشی شوارتز

پرسشنامه شوارتز مشتمل بر ۵۷ ارزش است که شامل ۳۰ ارزش غایی و ۲۷ ارزش ابزاری هستند. شما می توانید در ادامه مقیاس ارزشی شوارتز به همراه اطلاعاتی در زمینه روایی و پایایی آن مشاهده و یا دریافت کنید.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان