مقیاس ارضاء نیازهای روانی PNS

مقیاس ارضاء نیازهای روانی PNS

مقیاس نیازهای روانی (PNS) در سال ۲۰۰۰ توسط دسی و ریان به منظور ارزیابی ارضاء نیازهای روانی ساخته شد و در پژوهشی توسط طاهری و استوار در سال ۱۳۸۸ به فارسی برگردانده شد و ویژگیهای روان سنجی آن مورد بررسی قرار گرفت. این آزمون شامل ۲۱ عبارت و ۳ خرده آزمون است. خرده آزمونها عبارتند از: نیاز برای شایستگی، نیاز برای وابستگی و نیاز برای استقلال. روایی و پایایی این ابزار در پژوهشی در سال ۱۳۹۴ مورد تأیید قرار گرفته است.