پرسشنامه رایگان اضطراب ریاضی برای کودکان

پرسشنامه رایگان اضطراب ریاضی برای کودکان

برای سنجش اضطراب ریاضی آزمودنی ها می توان از “مقیاس ریاضی برای کودکان” MARS-R (چیو هنری،۱۹۹۰) استفاده کرد. چیو و هنری مقیاس اضطراب ریاضی برای کودکان را -بر اساس مقیاس درجه بندی اضطراب ریاضی- فرم کوتاه MARS-R که توسط بلیک و پارکر ساخته شده بود- تنظیم کردند که بر اساس آنچه خود عنوان کرده اند، می توان این مقیاس را برای کودکان پایه های چهارم تا هشتم مورد استفاده قرار داد. این مقیاس متشکل بر ۲۲ عبارت کوتاه است؛ که فعالیت های مرتبط با ریاضی را تشریح می کند. این پرسشنامه دارای ۴ بعد اضطراب یادگیری ریاضی، اضطراب حل مسأله ریاضی، اضطراب معلم ریاضی و اضطراب ارزیابی ریاضی می باشد.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان