مقیاس باورهای مرتبط با مواد

مقیاس باورهای مرتبط با مواد

به منظور بررسی باورهای مرتبط با مواد می توان از پرسشنامه ای که به پیوست است، استفاده کرد. این پرسشنامه، مقیاسی خود سنجی است که توسط بک و همکاران (۱۹۹۳) ساخته شده و باورهای مرتبط با مواد را در دو بعد ارائه شده، می‌سنجد و شامل عبارت‌هایی درباره پیامدهای مثبت و منفی مصرف مواد است، عبارت‌های مثبت، شامل مواردی است که اثرات مواد بر افزایش خلق و خو دارد و عبارت‌های منفی به اثرات مواد و این که اثرات قابل اغماض می‌باشند یا خیر اشاره دارد. این پرسشنامه دارای ۲۰ گویه و دو بعد پیامد مثبت و منفی می باشد و از منبع بک و همکاران (۱۹۹۳) استخراج شده اند.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان