مقیاس تعلل ورزی تحصیلی تاکمن (TPS) – فرم دوم

مقیاس تعلل ورزی تحصیلی تاکمن (TPS) – فرم دوم

مقیاس تعلل ورزی تحصیلی را تاکمن و سکستون در سال ۱۹۸۹ طراحی کردند که ۱۶ گویه دارد. روایی و پایایی این ابزار در دو پژوهش در سال های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۳ مورد تأیید قرار گرفته است.