مقیاس مهارتهای ارتباطی

مقیاس مهارتهای ارتباطی

مقیاس مهارتهای ارتباطی توسط وکیلی و همکاران (۱۳۹۱) تهیه و تدوین گردید این پرسشنامه دارای ۷ مقیاس مهارتهای ارتباطی عمومی، مهارتهای ارتباطی سخن گفتن، مهارتهای ارتباطی گوش دادن فعال، مهارتهای ارتباطی تفسیر و شفاف سازی صحبتهای مخاطب، مهارتهای ارتباطی سوال پرسیدن، مهارتهای ارتباطی بازخورد و مهارتهای ارتباطی تشویق و تحسین می باشد. که هر مقیاس دارای ۶ سوال می باشد.