مقیاس نگرش های مربوط به عشق

مقیاس نگرش های مربوط به عشق

یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده پویایی های روابط زناشویی وجود عشق و کیفیت آن است. عشق و سبک های عشق ورزی عامل موثری بر کیفیت روابط زناشویی است. از مهمترین و مورد توجه ترین نظریه هایی که به تبیین انواع عشق می پردازد نظریه شش بعدی لی است.در این نظریه عشق رمانتیک، عشق توام با میل فیزیکی شدید به معشوق است در عشق دوستانه که طی آن صمیمیتی لذت بخش به آهستگی رشد می یابد. عشق بازیگرانه که هیچ تعهدی در آن نیست و کوتاه مدت است، عشق شهوانی که باعث عصبی شدن شخص می گردد، عشق واقع گرایانه که عشق منطقی است و عشق فداکارانه که همراه با بخشندگی زیاده از حد است. مقیاس نگرش های مربوط به عشق توسط هندریک و هندریک بر پایه الگوی «لی» از عشق در سال ۱۹۸۶ ساخته شده است. این پرسشنامه دارای ۲۴ گویه و ابعاد اروس (عشق رمانتیک)، لودوس (عشق بازیگرانه)، استورگ (عشق دوستانه)، پراگما (عشق واقع گرایانه)، مانیا (عشق شهوانی) و آگاپه (عشق فداکارانه) می باشد. روایی و پایایی این ابزار در دو پژوهش در سال های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۷ مورد تأیید قرار گرفته است.