مقیاس نگرش های ناکارآمد

مقیاس نگرش های ناکارآمد

مقیاس نگرش های ناکارآمد یکی از رایج ترین ابزارهای ارزیابی آسیب پذیری شناختی است. مقیاس نگرش های ناکارآمد بر مبنای مدل‌ شناختی بک (۱۹۶۷-۱۹۷۶) بر سنجش ساختار‌های وابسته به‌ شناخت بسیار تأکید دارد (بک و همکاران ۱۹۸۳) و جهت تعیین نگرش‌ها و نگرش‌های زمینه ساز افسردگی است که بر مبنای نظریه شناختی بک ساخته شده است. این مقیاس دارای ۴۰ سؤال و چهار زیرمقیاس: کمال طلبی، نیاز به تایید، نیاز به راضی کردن دیگران و آسیب‌‌پذیری می‌باشد. روایی و پایایی این ابزار در دو پژوهش در سال های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۴ مورد تأیید قرار گرفته است.