مقیاس هیجان خواهی ماروین زاکرمن

مقیاس هیجان خواهی ماروین زاکرمن

به منظور بررسی هیجان خواهی می توان از مقیاس هیجان خواهی ماروین زاکرمن استفاده کرد که شامل ۴۰ پرسش و ابعاد تجربه طلبی، ماجراجوئی، ملال پذیری و گریزاز بازداری می باشد.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان