پرسشنامه عوامل موثر بر نگرش نسبت به تبلیغات موبایلی – شفیعی (۱۳۹۶)

پرسشنامه عوامل موثر بر نگرش نسبت به تبلیغات موبایلی – شفیعی (۱۳۹۶)

به منظور سنجش و ارزیابی عوامل موثر بر نگرش نسبت به تبلیغات موبایلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۴ گویه و ابعاد سرگرم کنندگی، رنجش و آزردگی، اعتبار، مشوق ها، آگاهی بخشی، سودمندی درک شده و نگرش به تبلیغات می‌باشد که از پژوهش معتبر شفیعی (۱۳۹۶) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.