پرسشنامه هوش هیجانی سیبریا شرینگ (گلمن)

پرسشنامه هوش هیجانی سیبریا شرینگ (گلمن)

گلمن (۱۹۹۵) در توضیح مدل هوش هیجانی می گوید، این مدل ترکیبی از استعدادهای اجتماعی و هیجانی است. الگوی گلمن پنج حوزه وسیع آگاهی از هیجان ها، مدیریت هیجانها، انگیزه دادن به خود، شناسایی هیجانهای خود، شناسایی هیجانهای دیگران و مدیریت روابط را در بر می گیرد. به نظر وی برخی ویژگی های رفتاری مبتنی بر انگیزش و برخی مبتنی بر هیجان ها هستند.
آزمون هوش هیجانی سیبریا شرینگ یا گلمن یکی از ابزارهای مورد استفاده می باشد که در قالب مقیاس پنج گزینه ای لیکرت تنظیم شده است. فرم اصلی این آزمون دارای ۷۱ سؤال است و از دو قسمت تشکیل شده است. در قسمت اول، هر سؤال حاکی از یک موقعیت زندگی می باشد، آزمودنی باید خود را در آن موقعیت قرار دهد و یکی از گزینه ها را که با حالات روحی روانی سازگاری بیشتری دارد انتخاب کند. در قسمت دوم در ابتدای هر سؤال یک داستان ساختگی عاطفی آورده شده است و از آزمودنی خواسته میشود تا پاسخ خود را با توجه به داستان، انتخاب کند. لازم به ذکر است که این آزمون توسط منصوری (۱۳۸۱) به صورت پایاننامه کارشناسی ارشد هنجاریابی شده ولی از قسمت دوم این آزمون به علت عدم همخوانی داستانهای آن با فرهنگ ما استفاده نشده است. در اجرای مقدماتی این آزمون، از قسمت اول که شامل ۴۱ سؤال بود استفاده شده که تعداد هفت سؤال به علت همبستگی کم با نمره کل آزمون حذف شده اند. سؤالاتی را که برای اجرای نهایی در نظر گرفته شده اند ۳۳ سؤال است. این آزمون دارای ابعاد خودآگاهی، خودتنظیمی، خودانگیختگی، همدلی و مهارت های اجتماعی می باشد. روایی و پایایی این ابزار در دو پژوهش در سال های ۱۳۸۰ و ۱۳۹۲ مورد تأیید قرار گرفته است.