پرسشنامه هوش هیجانی شات و همکاران – فرم ۴۱ سوالی

پرسشنامه هوش هیجانی شات و همکاران – فرم ۴۱ سوالی

این پرسشنامه یک پرسشنامه خودسنجی ۴۱ سوالی است که برای سنجش هوش هیجانی خصیصه ای ساخته شده است. این پرسشنامه در واقع نسخه تجدید نظر شده مقیاس هوش هیجانی شوت و همکاران (۱۹۹۸) است. این پرسشنامه دارای خرده مقیاس های ارزیابی هیجانات در خود و دیگران، تنظیم هیجانات، بهره جویی از هیجانات در حل مسایل و ادراک و فهم هیجانات می باشد.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان