پرسشنامه بررسی ویژگی های مدیریتی اثرگذار بر مدیریت تحوّل گرا

پرسشنامه بررسی ویژگی های مدیریتی اثرگذار بر مدیریت تحوّل گرا

به منظور بررسی ویژگی های مدیریتی اثرگذار بر مدیریت تحوّل گرا می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳۹ گویه و دارای ابعاد ویژگی های مدیریتی مرتبط با مدیریت کاریزماتیک کارکنان، ویژگی های مدیریتی مرتبط با ایجاد انگیزه فکری در کارکنان، ویژگی های مدیریتی که ملاحظات فردی را نشان می دهد و ویژگی های مدیریتی که تحول را تسهیل می کنند می‌باشد که از پژوهش معتبر کاستیگلیون (۲۰۰۶) استخراج شده‌اند.

از آنجایی که این پرسشنامه، ترجمه یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است، لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند.

به همین منظور یک پرسشنامه و یک فایل به صورت رایگان و به احترام شما پژوهشگران گرامی، به همراه این فایل عرضه شده است که شیوه ارزیابی روایی سازه، صوری و محتوا را به صورت اصولی و از طریق آزمون های آماری مورد بحث قرار داده است که پژوهشگران می توانند از این فایل و راهنمایی فراهم شده در آن برای بررسی پایایی و روایی ابزار استفاده کنند. همچنین دو مقاله معتبر هم به همراه این فایل عرضه شده است که به بررسی روش های مختلف روایی و پایایی در پژوهش ها پرداخته است.