پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر

پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر

پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻤﭙﻠﺮ (۱۹۷۰) ﺳﺎﺧﺖ و اﻋﺘﺒﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد را در ﻧﻮع ﺧﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮداﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ۱۵ ﺳﻮال ﺻﺤﯿﺢ ـ ﻏﻠﻂ اﺳﺖ. 

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان