پرسشنامه آمیخته بازاریابی حسی – مینگهوی و جینگجینگ (۲۰۰۹)

پرسشنامه آمیخته بازاریابی حسی – مینگهوی و جینگجینگ (۲۰۰۹)

آمیخته بازاریابی حسی: بازاریابان به منظور دریافت پاسخ های مطلوب از بازارهای هدف خود، از ابزارهای زیادی استفاده میکنند. این ابزارها آمیخته بازاریابی را تشکیل می دهند. در حقیقت، آمیخته بازاریابی مجموعه ای از ابزارهاست که مؤسسات از آنها برای رسیدن به اهداف بازاریابی خود در بازارهای هدف شان استفاده می کنند. مککارتی این ابزارها را در چهار گروه اصلی طبقه بندی نموده است. این چهار گروه که به آنها چهارP بازاریابی گفته می شود، عبارتند از: محصول، قیمت، مکان توزیع، پیشبرد فروش. بازاریابی حسی به ایجاد فضا و طراحی یک سری رویدادها توسط یک شرکت اشاره دارد که در آن مشتریان به بازیگرانی مبدل میشوند تا در یک محیط خاص (طراحی شده) نقش بازی کنند و تجربه ای بیاد ماندنی را بخاطر مشارکت فعال شان بدست آورند و شرکت به این افراد، جایزه بدهد.

به منظور سنجش آمیخته بازاریابی حسی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۵ گویه و مؤلفه های چیدمان، تبلیغات دهان به دهان، تعامل، قیمت و تجربه می‌باشد که از پژوهش معتبر مینگهوی و جینگجینگ (۲۰۰۹) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۵ مورد تأیید قرار گرفته است.