پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی

پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی

به منظور بررسی ابتکار و نوآوری شغلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه ۶ گویه دارد و روایی و پایایی آن تأیید شده است.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان