پرسشنامه احساس خواهی (زاکرمن)

پرسشنامه احساس خواهی (زاکرمن)

پرسشنامه احساس خواهی (زاکرمن) چهار مقیاس فرعی دارد که شامل هیجان خواهی شدید و ماجراجویانه، تجربه خواهی، عدم بازداری و حساسیت به کسالت می باشد. روایی و پایایی این پرسشنام۰ در مطالعه ای در سال ۱۳۹۰ مورد تأیید قرار گرفته است.