پرسشنامه احساس ناکامی

پرسشنامه احساس ناکامی

پرسشنامه احساس ناکامی (Entrapment) توسط گیلبرت و آلن در سال ۱۹۹۸ و بر اساس نظریه جایگاه اجتماعی ساخته شده است. تحقیقات گسترده ای بر مبنای این پرسشنامه از آن سال انجام شده و رابطه آن با نا امیدی، افسردگی، خودکشی، اختلال استرس پس از صانحه و … به تأیید رسیده است. همچنین در بیشتر تحقیقات انجام شده پرسشنامه احساس ناکامی بهمراه پرسشنامه احساس شکست مورد استفاده قرار می گیرد. این پرسشنامه حاوی ۱۶ سؤال بوده و ۲ خرده مقیاس به نام های احساس ناکامی درونی و احساس ناکامی بیرونی دارد. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۴ مورد تأیید قرار گرفته است.