پرسشنامه اختلالات تنظیم هیجانی گراتس و رومر

پرسشنامه اختلالات تنظیم هیجانی گراتس و رومر

پرسشنامه اختلالات تنظیم هیجانی توسط گراتس و رومر (۲۰۰۴) ساخته شده است. این پرسشنامه یک شاخص خود گزارشی است که برای ارزیابی بد تنظیمی هیجانی به شکل جامع تری نسبت به ابزارهای موجود در این زمینه ساخته شده است و دارای ۳۶ ماده و شش خرده مقیاس عدم پذیرش پاسخ های عاطفی، اختلال در انجام رفتارهای هدفمند، اختلال در کنترل تکانه، فقدان آگاهی هیجانی، محدودیت در دستیابی به راهبرد های تنظیم هیجان و فقدان شفافیت هیجانی می باشد. در پژوهشی در سال ۱۳۸۸ روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.