پرسشنامه ادراک از خدا

پرسشنامه ادراک از خدا

به منظور بررسی ادراک از خدا می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۷۲ گویه است و توسط لاورنس (۱۹۹۷) طراحی شده است و توسط بهرامعلی قنبری همکاران (۱۳۹۱) در ایران مورد ارزیابی قرار گرفت. این پرسشنامه دارای ابعاد حضور، چالش، پذیرش، خیر خواهی، تاثیر و مشیت است.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان