پرسشنامه ارزش های کاری

پرسشنامه ارزش های کاری

به منظور بررسی ارزش های کاری در سازمان می توان از پرسشنامه ترکیبی ﻓﺮدﻳﺪﻟﻨﮕﺮ و ﻣﺎرﮔﻮﻟیز (۱۹۶۹) و چنگ و همکاران (۲۰۱۳) استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۰ گویه و ابعاد ارزش وظیفه‌ای، ارزش تیمی، ارزش پاداش و ارزش موقعیت (جایگاه) می باشد. روایی و پایایی این ابزار در پژوهشی در سال ۱۳۹۵ مورد تأیید قرار گرفته است.