پرسشنامه ارزیابی تعهدات اجتماعی

پرسشنامه ارزیابی تعهدات اجتماعی

تعهدات اجتماعی قرارداد مابین سازمان و جامعه می باشد. برای اندازه گیری تعهدات اجتماعی می توان از پرسشنامه سینگاپکدی و همکاران (۱۹۹۶) استفاده کرد. روایی و پایایی این ابزار در دو پژوهش در سال ۱۳۹۰ مورد تأیید قرار گرفته است.