پرسشنامه ارزیابی خلاقیت گیلفورد

پرسشنامه ارزیابی خلاقیت گیلفورد

گیلفورد (۱۹۵۰) خلاقیت را مجموعه ‌ای از توانایی ها و خصیصه های روانی دانست که موجب تفکر خلاق می شود و مستلزم انعطاف پذیری و اصالت می باشد. به منظور سنجش خلاقیت می توان از پرسشنامه ارزیابی خلاقیت گیلفورد استفاده کرد که تک بعدی و دارای ۴۰ گویه می باشد. روایی و پایایی این ابزار در پژوهشی در سال ۱۳۹۰ مورد تأیید قرار گرفته است.