پرسشنامه رایگان ویژگی های شغل هاکمن و اولدهام

پرسشنامه رایگان ویژگی های شغل هاکمن و اولدهام

کارکنان در کنار شغل خود در جهت تحقق اهداف سازمان گام بر می دارند، از همین روی آنان دنبال مشاغلی هستند که آنها را با چالش روبرو ساز و مسولیت و اختیارات لازم را به آنان واگذار کند. بنابراین توجه به ویژگی های شعلی در طراحی مشاغل توسط می تواند موجب کارایی و بهره وری مناسب کارکنان در سازمان شود.

به منظور بررسی ویژگی های شغل می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۴ گویه می باشد و جهت سنجش ۵ ویژگی شغلی تنوع مهارت، معناداری تکالیف، هویت تکلیف، استقلال کاری و بازخورد استفاده می شود که از پژوهش‌ هاکمن و اولدهام (۱۹۸۰) استخراج شده‌اند و روایی و پایایی آن در دو پایان نامه دانشگاه شهید چمران در سال های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۲ مورد تأیید قرار گرفته است.