پرسشنامه ارزیابی تسهیم دانش چناماننی

پرسشنامه ارزیابی تسهیم دانش چناماننی

مدیریت دانش به عنوان راهی برای استفاده بهینه از دانش معرفی شده و یکی از مهم ترین و عمومی‌ترین فرآیندهای مدیریت دانش، تسهیم دانش است، تسهیم دانش را می توان فعالیتی نظام مند به منظور انتقال و مبادله دانش و تبحر میان اعضای یک گروه، سازمان با یک هدف مشترک تعریف نمود. هدف تسهیم دانش می تواند خلق دانش جدید از طریق ترکیب های مختلف دانش موجود یا بهره برداری بهتر از آن باشد. به منظور ایجاد یک فرایند تسهیم دانش اثربخش افراد باید از تمایل و توانایی سطح بالایی برخوردار باشند.
به منظور بررسی رفتار تسهیم دانش در میان دانشجویان و دانش آموزان می توان از پرسشنامه چناماننی استفاده کرد. این پرسشنامه توسط چناماننی (۲۰۰۶) ساخته شده است که دارای ۱۴ گویه می باشد. روایی و پایایی این ابزار در پژوهشی در سال ۱۳۹۳ مورد تأیید قرار گرفته است.