پرسشنامه ارزیابی سازگاری سازمانی

پرسشنامه ارزیابی سازگاری سازمانی

با توجه به اینکه عصر حاضر با تغییرات و تحولات شگرف و مداومی همراه هست که در تمامی پدیده ها رخ می دهد، یکی از رموز موفقیت سازمان های امروزی سازگاری با محیط بیرونی است و این مهم جز با تغییر در کارکنان و افزایش قابلیت های آنها میسر نخواهد شد. سازگاری سازمانی عبارت است از اعمال تقاضاهای محیط کاری در فعالیت های سازمان.

به منظور سنجش و ارزیابی سازگاری سازمانی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۸ گویه می‌باشد که از منبع معتبر دابنی (۲۰۰۸) استخراج شده‌اند.

از آنجایی که این پرسشنامه، ترجمه یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است، لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند.

به همین منظور یک پرسشنامه و یک فایل به صورت رایگان و به احترام شما پژوهشگران گرامی، به همراه این فایل عرضه شده است که شیوه ارزیابی روایی سازه، صوری و محتوا را به صورت اصولی و از طریق آزمون های آماری مورد بحث قرار داده است که پژوهشگران می توانند از این فایل و راهنمایی فراهم شده در آن برای بررسی پایایی و روایی ابزار استفاده کنند. همچنین دو مقاله معتبر هم به همراه این فایل عرضه شده است که به بررسی روش های مختلف روایی و پایایی در پژوهش ها پرداخته است.