پرسشنامه انتقال مهارت های مدیریتی

پرسشنامه انتقال مهارت های مدیریتی

به منظور بررسی انتقال مهارت های مدیریتی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه مشتمل بر ۳۰ گویه می باشد. این پرسشنامه دارای ۷ مؤلفه (نوآوری و ابتکار، قدرشناسی، خودباوری، تفکر منطقی و آینده نگری، ریسک پذیری، روش تفویض اختیار و رعایت قوانین اداری) می‌باشد.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان