پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی سولومون

پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی سولومون

این پرسشنامه را سولومون و راث بلوم در سال (۱۹۸۴) ساخته و آن را مقیاس اهمال‌کاری تحصیلی نام نهادند، این مقیاس را دهقانی (۱۳۸۷) برای اولین بار در ایران به ‌کاربرده است. این مقیاس دارای ۲۷ گویه می‌باشد که ۳ مؤلفه را مورد بررسی قرار می‌دهد که عبارتند از آماده شدن برای امتحانات، آماده شدن برای تکالیف و آماده شدن برای مقاله‌های پایان‌ترم. روایی و پایایی این ابزار در دو پژوهش در سال های ۱۳۸۶ و ۱۳۹۱ مورد تأیید قرار گرفته است.