پرسشنامه باورهای کاریابی

پرسشنامه باورهای کاریابی

به منظور بررسی باورهای کاریابی می توان از پرسشنامه ای که توسط صالحی نجف آبادی (۱۳۸۴) ساخته شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۳ گویه است. روایی و پایایی این پرسشنامه تأیید شده است.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان