پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز

پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز

به منظور سنجش باورهای غیر منطقی می توان از پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۰۰ سوال بوده و از طریق این سوالات، ۱۰ خرده مقاس را بررسی می نماید. هر ۱۰ سوال معرف یک خرده مقیاس می باشد. این خرده مقیاس ها عبارتند از:

۱- نیاز به تایید دیگران
۲- انتظار بالا از خود
۳- تمایل به سرزنش
۴- واکنش نسبت به ناکامی
۵- بی مسئولیتی هیجانی
۶- نگرانی زیاد توام با اضطراب
۷- اجتناب از مشکل
۸- وابستگی
۹- درماندگی نسبت به تغییر
۱۰- کمال گرایی

شما می توانید این پرسشنامه را به رایگان مشاهده و دریافت کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان