پرسشنامه بررسی رفتار کارآفرینانه در بخش دولتی

پرسشنامه بررسی رفتار کارآفرینانه در بخش دولتی

رفتار کارآفرینانه در سازمان، به همه فعالیتهای مرتبط با کشف، ارزیابی و بهره برداری از فرصت های کارآفرینانه اطلاق می شود که توسط اعضای سازمان انجام می گیرد. همچنین در تعریفی دیگر بیان شده است که رفتار کارآفرینانه مجموعه فعالیت هایی است که افراد در سطوح مختلف مسئولیت با هدف بهره گیری خلاقانه از منابع در جهت شناسایی و استفاده از فرصت ها به منظور ایجاد شغل جدید به انجام می رسانند.

به منظور بررسی رفتار کارآفرینانه در بخش دولتی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۲ گویه و دارای ابعاد توانائی کاهش کاغذ بازی، گرایش به تغییر کارکنان، چشم انداز استراتژیک کارکنان و بافت حمایتی می‌باشد که از پژوهش معتبر زامپتاکیس و موستاکیس (۲۰۰۷) استخراج شده‌اند.

از آنجایی که این پرسشنامه، ترجمه یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است، لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند.

به همین منظور یک پرسشنامه و یک فایل به صورت رایگان و به احترام شما پژوهشگران گرامی، به همراه این فایل عرضه شده است که شیوه ارزیابی روایی سازه، صوری و محتوا را به صورت اصولی و از طریق آزمون های آماری مورد بحث قرار داده است که پژوهشگران می توانند از این فایل و راهنمایی فراهم شده در آن برای بررسی پایایی و روایی ابزار استفاده کنند. همچنین دو مقاله معتبر هم به همراه این فایل عرضه شده است که به بررسی روش های مختلف روایی و پایایی در پژوهش ها پرداخته است.