پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف (فرم ۵۴ سوالی)

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف (فرم ۵۴ سوالی)

به منظور سنجش بهزیستی روانشناختی می توان از پرسشنامه بهزیستی روانشناختی که در سال ۱۹۸۰ توسط ریف تنظیم شد، استفاده کرد. این پرسشنامه ۵۴ گویه و خرده مقیاس دارد. خرده مقیاس های این آزمون عبارتند از: ۱- پذیرش خود، ۲- روابط مثبت با دیگران، ۳- استقلال، ۴- تسلط بر محیط ، ۵- هدفمندی در زندگی، ۶- رشد شخصی. 

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان