پرسشنامه ترس از تصویر بدن (BICI)

پرسشنامه ترس از تصویر بدن (BICI)

پرسشنامه ترس از تصویر بدن در سال ۲۰۰۵ توسط لیتلتون و همکاران طراحی شد. این آزمون حاوی ۱۹ پرسش و ابعاد نارضایتی و خجالت فرد از ظاهر خود، وارسی کردن، مخفی کردن نقایص ادراک شده، تداخل نگرانی درباره ی ظاهر در عملکرد اجتماعی می باشد. روایی و پایایی این ابزار در پژوهشی در سال ۱۳۸۶ مورد تأیید قرار گرفته است.