پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر

پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر

تعهد سازمانی به عنوان نیرویی است که باعث می شود، افراد و هویت فردی آنها به سازمان پیوند بخورد. تعهد سازمانی بیانگر نیرویی است که فرد را ملزم می کند تا در سازمان بماند و با تعلق خاطر در جهت اهداف سازمانی کار کند یعنی تعهد سازمانی با یک سری رفتارهای مولد و سازنده همراه است. اریلی و چاتمن (۱۹۸۶) تعهد سازمانی را به عنوان فرایندی شامل وفاداری کارکنان و تلاش و کوشش به منظور نیل به اهداف و موفقیت سازمان تعریف کرده اند. سلیپ تعهد سازمانی را فراتر از انتظارات قانونی و رسمی یک سازمان تعریف کرده اند و بر روی رفتارهای فردی در راستای ارزش ها و اهداف سازمان تأکید کرده است. به عبارت دیگر در اکثر تعاریف تعهد سازمانی حداقل سه عنصر مورد توجه است:

۱٫ باور قوی و پذیرش اهداف و ارزش های سازمان
۲٫ میل به تلاش قابل ملاحظه در سازمان
۳٫ تمایل قوی برای ماندن در سازمان به عنوان یک عضو.

کارکنان متعهد به سازمان، بهره وری بالاتری دارند، تمایل به ماندگاری آن ها بیشتر است، کمتر غیبت می کنند و در مقابل تغییرات سازمان انعطاف بیشتری از خود نشان می دهند. از طریف دیگر، تعهد سازمانی عامل موثری در رفتار سازمانی کارکنان و بازده سازمان هاست و نگرش مثبت و منفی افراد نسبت به کل سازمان را نشان می دهد. شخص دارای تعهد سازمانی، نسبت به سازمان احساس وفاداری قوی دارد.

به منظور بررسی تعهد سازمانی در سه بعد تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری می توان از پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر استفاده کرد که دارای ۲۴ گویه می باشد. روایی و پایایی این ابزار در پژوهش های متعددی از جمله پژوهشی در سال ۱۳۸۸ مورد تأیید قرار گرفته است.