پرسشنامه تفکر قطعی نگر

پرسشنامه تفکر قطعی نگر

پرسشنامه تفکر قطعی نگر یک پرسشنامه محقق ساخته است که بر پایه مبانی نظری مربوط به نظریه های شناختی و نیز تجربه های بالینی، توسعه داده شده است. این مقیاس دارای ۳۶ سوال و پنج عامل: ۱) قطعی نگری کلی، ۲) قطعی نگری در تعامل با دیگران، ۳) مطلق نگری فلسفی، ۴) قطعی نگری در پیش بینی آینده و ۵) قطعی نگری در حوادث منفی تشکیل شده است.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان