پرسشنامه توانمندسازی ساختاری

پرسشنامه توانمندسازی ساختاری

به منظور بررسی توانمندسازی ساختاری می توان از پرسشنامه محقق ساخته ای که در مطالعه ای در سال ۱۳۹۴ تدوین و طراحی شده است، استفاده کرد. این پرسشنامه شامل ۱۲ گویه و ۴ بعد تفویض اختیار، تسهیم اطلاعات، مشارکت در تصمیم و کنترل می باشد. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه فوق تأیید شده است.