پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی میشرا و اسپریتزر – ۱۵ گویه ای

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی میشرا و اسپریتزر – ۱۵ گویه ای

توانمندسازی به فرایندی اطلاق میشود که در آن، مدیر به کارکنان کمک می کند تا توانایی لازم را برای تصمیمگیری مستقل به دست آورند. این فرایند نه تنها در عملکرد افراد، بلکه در شخصیت آنها نیز مؤثر است. به اعتقاد بلانچارد «توانمندسازی، آزاد کردن نیروی درونی افراد برای کسب دستاوردهای شگفت انگیز است. توانمندسازی به معنای قدرت بخشیدن است و این یعنی به افراد کمک کنیم تا احساس اعتماد به نفس خود را بهبود بخشند، بر ناتوانی یا درماندگی خود چیره شوند و در افراد شور و شوق انجام فعالیت ایجاد گردد و انگیزه های درونی آنها برای انجام وظیفه بسیج شود.

به منظور بررسی توانمندسازی روانشناختی می توان از پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی میشرا و اسپریتزر استفاده کرد که دارای ۱۵ سوال بوده و هدف آن سنجش توانمندسازی روانشناختی کارکنان در سازمان و ابعاد آن (شایستگی، ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری، ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاری، ﻣﻌﻨﻲدار ﺑﻮدن و اﻋﺘﻤﺎد) است.