پرسشنامه خودپنداره تحصیلی

پرسشنامه خودپنداره تحصیلی

پرسشنامه خودپنداره تحصیلی (ASCQ) توسط “لی یو و وانگ” (۲۰۰۵) با مراجه به مقیاس عزت نفس تحصیلی (باتل، ۱۹۸۱)، خودپنداره تحصیلی (مارش، رلیچ و اسمیت، ۱۹۸۳) و مقیاس وضعیت تحصیلی و کلی (پریز و هریس، ۱۹۶۴) طراحی شده است. ۱۶ گویه از ابزارهای ذکر شده انتخاب شد و ۴ گویه‌ی دیگر توسط فهم و درک کلی دانش آموزان و متن فرهنگی موجود در سنگاپور طراحی شد. گویه‌ها شامل پاسخ های مثبت و منفی می شود. نسخه اصلی پرسشنامه خودپنداره‌ی تحصیلی لی یو و وانگ (۱۹۸۴) شامل دو خرده مقیاس می باشد: زیر مقیاس “اعتماد تحصیلی” دانشجویان (۱۰ گویه) و زیر مقیاس “تلاش تحصیلی” دانشجویان (۱۰ گویه). خرده مقیاس اعتماد تحصیلی، احساسات و ادراکات دانشجویان را درباره‌ی صلاحیت تحصیلی آن‌ها اندازه گیری می‌کند. خرده مقیاس تلاش تحصیلی، تعهد (سرسپردگی) دانشجویان و درگیری و علاقه به کار در دانشکده را اندازه می‌گیرد. 

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان