پرسشنامه خود پنداره راج کمار ساراسوت

پرسشنامه خود پنداره راج کمار ساراسوت

پرسشنامه خود پنداره راج کمار ساراسوت (SCQ) در سال ۱۹۳۸ تا ۱۹۵۷ توسط کارال راجرز به منظور سنجش میزان خویشتن پنداری افراد تهیه شده است. این آزمون شامل دو فرم است که در هر دوی آنها مجموعه ای یکسان از ۲۵ زوج صفت شخصیتی متضاد ارائه شده است که آزمودنی در پاسخ گویی به فرم اول بر اساس اینکه خود را چگونه می بیند و در فرم دوم چگونه می خواهد باشد، توصیف کند. در این آزمون بالا بودن خودپنداره به معنای تطابق نداشتن بین خود واقعی و خود آرمانی است. پرسشنامه خود پنداره دارای شش بعد جداگانه است. یعنی خود پنداره جسمانی، اجتماعی، عقلانی، اخلاقی، آموزشی و خلق و خو. همچنین از مجموع آنها نمره خود پنداره کلی بدست می آید. 

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان