پرسشنامه سبک های یادگیری وارک (VARK)

پرسشنامه سبک های یادگیری وارک (VARK)

پرسشنامه سبک های یادگیری وارک (VARK) به وسیله دانشگاه لینکلن نیوزیلند، در سال ۱۹۹۸ تدوین یافت. این رویکرد بر سه اصل استوار است: ۱٫ هر کسی توانایی یادگیری دروس دانشگاهی را دارد، اما هر کسی شیوه خاص خود را دارد؛ ۲٫ هنگامی که شیوه های یادگیری متفاوت یادگیرندگان مورد توجه قرار می گیرد، انگیزه یادگیری آنان افزایش می یابد؛ ۳٫ محتوای آموزشی به وسیله استفاده از نیروی حواس و ادراکات مختلف به بهترین نحو یاد گرفته می شود.
در این پرسشنامه شانزده سؤال چهار سبک یادگیری (سبک دیداری، سبک شنیداری، سبک خواندنی- نوشتنی، سبک جنبشی- حرکتی) را می سنجند. سؤالات مبتنی بر عملکرد فرد در موقعیت های مختلف طراحی شده است. به صورتی که هر سؤال از چهار گزینه تشکیل شده که هر کدام از گزینه ها یکی از ابعاد سبک یادگیری را مورد سنجش قرار دهد. روایی و پایایی این ابزار در پژوهشی در سال ۱۳۸۹ مورد تأیید قرار گرفته است.